ἡγεμών


ἡγεμών
ὁ ἡγεμών, μόνος ['водитель'] вождь, вожак (ср. нем. Hegemon, гегемон; ἠγούμενος игумен, настоятель монастыря)

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.